Reklamačný poriadok

Úvod KontaktReklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Mgr. Ágnes Gaál Zöld – BEBE Shop

Chladná ulica 646/2, 930 13 Trhová Hradská

IČO: 51942437

(ďalej aj ako "predávajúci")

 

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, ktorým je Mgr. Ágnes Gaál Zöld – BEBE Shop so sídlom na Chladná ulica 646/2, 930 13 Trhová Hradská, IČO: 51942437 (ďalej len "predávajúci"), a upravuje zodpovednosť  predávajúceho za vady, podmienky a spôsob reklamácie tovaru  (ďalej len „tovar“) nadobudnutého kupujúcim – spotrebiteľom od predávajúceho vo forme elektronického obchodu vrátane o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných práv. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho v zmysle ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o mene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 

Všeobecné ustanovenia

 

Kupujúci je povinný riadne sa oboznámiť s reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru. Predávajúci si splnil svoju povinnosť riadne informovať kupujúceho v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tento reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie.

 

Zodpovednosť za vady

 

1. Predávajúci nie je zodpovedný, za prípadné škody spôsobené dopravcom s výnimkou dovozu tovaru vlastnou prepravou. V prípade, že sa preukáže, že dodaný tovar bol dodaný/vyexpedovaný v zlej kvalite alebo poškodený, kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote.

Uznávané sú len preukázateľné senzorické poškodenia kvality, a to pri vrátení väčšiny obsahu tovaru. Opätovnú dopravu na miesto dodania tovaru ako aj náklady na vrátenie poškodeného tovaru predávajúcemu na adresu Chladná ulica 646/2, 930 13 Trhová Hradská znáša v plnom rozsahu kupujúci. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prepravu pri prvom dodaní tovaru. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené dopravcom alebo kupujúcim.

2. Po dodaní tovaru kupujúcim, dodávateľ a predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo skladovaním tovaru zo strany kupujúceho.

3. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

4. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä: množstevný a sortimentný rozdiel, znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.)

 

Záručná doba

 

1.  Životnosť výrobku sa nemusí zhodovať s pojmom záručná doba. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Pre uplatnenie záruky je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru).

2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho na základe objednávky kupujúceho upravenej vo Všeobecných obchodných podmienkach. Lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň doba minimálnej trvanlivosti a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť na adrese predávajúceho uvedenej v Reklamačnom poriadku.

3.   Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vybavení reklamácie a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

4.  Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie.

 

Podmienky a spôsob reklamácie

 

1. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

2. Kupujúci nemá právo uplatniť nároky z vád, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

3. Právo na uplatnenie nárokov z vád u predávajúceho kupujúcim zaniká:

- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu, tovaru alebo príslušenstva tovaru,

- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

- uplynutím lehoty na uplatnenie nároku z vád tovaru,

- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

- skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu.

4 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

5. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

6. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uplatnené kupujúcim v rámci reklamácie.

7. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady spolu s písomným presným označením druhu a rozsahu vád tovaru.

8. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky, a to: doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu spolu s písomným presným označením druhu a rozsahu vád tovaru. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť predávajúcemu na adresu Chladná ulica 646/2, 930 13 Trhová Hradská, ak predávajúci neurčí inak.

9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na adrese Chladná ulica 646/2, 930 13 Trhová Hradská.

10. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

Spoločné a záverečné ustanovenia Reklamačného poriadku

 

1.  Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.09.2018.

2. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek tento Reklamačný poriadok meniť a dopĺňať. Zmeny a doplnenia sú účinné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke.

 

Info

Copyright 2018 - 2022 © bebeshopsk.eu