Odstúpenie od zmluvy

Úvod KontaktOdstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

Predávajúcemu:  

Mgr. Ágnes Gaál Zöld – BEBE Shop,
so sídlom: Chladná ulica 646/2, 930 13 Trhová Hradská

IČO: 46457518

týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na dodanie tovaru :

 

Kupujúci - spotrebiteľ :

Meno a priezvisko, titul: ........................................................................................................

Adresa:  .............................................................................................................................

Telefón: ..............................................................................................................................

E-mail: ...............................................................................................................................

 

Číslo pokladničného dokladu: ............................................................................................

Číslo objednávky: ..............................................................................................................

Dátum objednávky: ..............................................................................................................

Dátum predaja: ...................................................................................................................

Označenie vráteného tovaru: ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Kúpna cena má byť vrátená: ..............................................................................................

bezhotovostným prevodom na bankový účet, IBAN: .................................................................

 

V ............................................

Dátum: ..................................

 

 

 

Podpis kupujúceho – spotrebiteľa: 


 

 

...............................................

 

Formulár na stiahnutie

 

Info

Copyright 2018 - 2022 © bebeshopsk.eu