Obchodné podmienky

Úvod KontaktObchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Mgr. Ágnes Gaál Zöld – BEBE Shop

Chladná ulica 646/2, 930 13 Trhová Hradská

IČO: 51942437

(ďalej aj ako "predávajúci")

(ďalej len "VOP")

 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu a práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Mgr. Ágnes Gaál Zöld – BEBE Shop so sídlom na Chladná ulica 646/2, 930 13 Trhová Hradská, IČO: 51942437 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj detského oblečenia, hračiek a výbavy pre deti  (ďalej len tovar) na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. 

 

 

Úvodné ustanovenia

 

1. Predmetom kúpy je tovar ponúkaný v elektronickom obchode predávajúceho. Dostupnosť tovaru predávajúci potvrdí na základe objednávky kupujúceho.

2. Návrh predávajúceho dodať tovar prezentovaný v elektronickom obchode nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) v zmysle ustanovenia § 43a Občianskeho zákonníka a predávajúci nie je  povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu. Prezentácia tovaru v elektronickom obchode je iba informatívneho charakteru.  Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára umiestneného na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zasiela návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“). 

3. Objednávka tovaru obsahuje nasledovné údaje:

  • označenie kupujúceho (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, pokiaľ ide o fyzickú osobu; obchodné meno, IČO, IČ DPH/DIČ, miesto podnikania, pokiaľ ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH/DIČ),
  • telefonický kontakt kupujúceho,
  • e-mailovú adresu a poštovú adresu kupujúceho,
  • označenie objednaného tovaru s uvedením počtu kusov objednaného tovaru,
  • spôsob dodania tovaru (miesto dodania tovaru ak je možné) kupujúcemu s uvedením miesta, do ktorého má byť objednaný tovar doručený, t. j. s uvedením adresy, na ktorú má byť objednaný tovar dodaný
  • spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar za náklady na dodanie objednaného tovaru:
  1. platba v hotovosti – pri osobnom odbere vo výdajnom mieste podľa dohody počas otváracích hodín (od 17:00 do 22:00 hod.),  na adrese Chladná ulica 646/2, 930 13 Trhová Hradská,
  2. platba na dobierku – platba v hotovosti za tovar pri jeho prevzatí cestou slovenskej pošty
  3. platba vopred bankovým prevodom - bezhotovostný prevod na bankový účet predávajúceho uvedený v týchto VOP.

4. Kupujúci odoslaním objednávky cez elektronický obchod predávajúceho vyjadruje súhlas so zaslaním faktúry elektronickou formou. Kupujúci zodpovedá za správnosť a plnú funkčnosť e-mailovej adresy, ktorú uviedol v objednávke.

5. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je uzavretá v okamihu záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) odoslanej kupujúcemu v lehote do 3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky, a to najmä s uvedením vyššie uvedených údajov, označenia ceny objednaného tovaru, platobných podmienok (spôsob platby za objednaný tovar a produkt), dodacích podmienok (údaj o predpokladanom termíne a nákladoch dodania tovaru do miesta dodania určeného v objednávke), údaje o predávajúcom. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému sa nepovažuje za potvrdenie objednávky predávajúcim. V prípade, že objednaný tovar nie je dostupný, predávajúci o tom informuje kupujúceho a objednávku potvrdí alebo odmietne až po súhlase kupujúceho.

6. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Predávajúci nie je povinný potvrdiť objednávku v prípade, ak objednaný tovar nie je dostupný alebo v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné objednávku kupujúceho potvrdiť (napr. nesprávne uvedené kontaktné údaje kupujúceho a pod.).

7. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci riadne a včas splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

 

Dodacie podmienky

 

1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do 10 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku neštandardnej veľkosti. V prípade zmeny predpokladaného termínu dodania tovaru predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho e-mailom.

2. Miesto dodania tovaru je určené na základe objednávky kupujúceho. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru do miesta dodania tovaru a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru (ďalej len "dodanie tovaru"). Dopravu do miesta dodania tovaru zabezpečuje predávajúci.

3. Rozvoz tovaru predávajúci zabezpečuje na území Slovenskej republiky. Predávajúci je oprávnený zabezpečiť rozvoz tovaru aj prostredníctvom tretích osôb - prepravných spoločností / kuriérom a pod. (ďalej aj ako "dopravca"). Náklady na dopravu sú stanovené na základe cenníka stanoveného treťou osobou (prepravnou spoločnosťou / kuriérom a pod.). Náklady na dopravu do miesta dodania tovaru znáša v plnom rozsahu kupujúci.

4. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v termíne dodania a v mieste dodania tovaru osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie objednaného a riadne dodaného tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal hneď pri jeho dodaní. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené dopravcom alebo kupujúcim.

 

Platobné podmienky

 

1. Možnosti platby:

- Platba v hotovosti - pri osobnom odbere vo výdajnom mieste podľa dohody počas otváracích hodín (od 17:00 do 22:00 hod.),  na adrese Chladná ulica 646/2, 930 13 Trhová Hradská,

- Platba na dobierku - cestou slovenskej pošty, za tovar kupujúci zaplatí v hotovosti pri jeho prevzatí,

- Platba vopred bankovým prevodom - bezhotovostný prevod na bankový účet.

2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na dodanie tovaru do miesta dodania tovaru, a to spôsobom platby za objednaný tovar podľa kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru. V prípade platby na základe faktúry je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na bankový účet predávajúceho.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov, obalu uvedených v informačných materiáloch predávajúceho, na základe ktorých si kupujúci tovar vybral, a to aj v prípade, ak zmena ceny nastane na základe skutočností, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť v čase od potvrdenia objednávky až do jeho doručenia na miesto dodania tovaru.

4. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar predávajúcemu.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1. Kupujúci, ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@bebeshopsk.eu . Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, dostupný na internetovej stránke predávajúceho. Ak sa takto kupujúci rozhodne, má zaslať predávajúcemu spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením identifikácie kupujúceho, čísla dokladu o úhrade, čísla  a dátumu objednávky, dátumu predaja, špecifikácie tovaru a čísla účtu pre vrátenie obdržaných platieb. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je oprávnený písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy len v prípade, ak predávajúci nesplnil podmienky dodania tovaru podľa kúpnej zmluvy uzavretej v súlade s týmito VOP.

2. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci je povinný tovar zasielať takým spôsobom, aby bol poistený a chránený pred poškodením, pričom predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru pred jeho doručením do miesta určenia t.j. na adresu Chladná ulica 646/2, 930 13 Trhová Hradská.

3. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar nepoškodený vrátane dokladu o zaplatení v originálnom obale na adresu Chladná ulica 646/2, 930 13 Trhová Hradská.

4. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona.
Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania      s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona.

5. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal za tovar uvedený v záväznom potvrdení objednávky alebo jej časť, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, najneskôr v lehote 14 pracovných dní odo dňa platného a účinného odstúpenia od kúpnej zmluvy, bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

6. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom potvrdení objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu vzniknutej škody na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.) a o hodnotu spotrebovaného tovaru do pôvodného stavu najneskôr v lehote 14 pracovných dní odo dňa platného a účinného odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho.

7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade: ak je objednávka neštandardnej veľkosti, alebo ak kupujúci pre účely kúpy tovaru alebo potvrdenia prevzatia tovaru predloží neplatné, prípadne akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady, alebo ak kupujúci z akýchkoľvek dôvodov neprevezme objednaný tovar v riadne avizovanom alebo dohodnutom termíne, alebo z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, alebo po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať a tento tovar neprevzal.

8. Ak predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

 

Alternatívne riešenie sporov

 

1. V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci – spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@bebeshopsk.eu). Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 alebo alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránkehttp://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

2. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

4. Návrh kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

a)  meno a priezvisko kupujúceho - spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický  kontakt, ak ich má,

b)  presné označenie predávajúceho,

c)  úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d)  označenie, čoho sa kupujúci ako spotrebiteľ domáha,

e)  dátum, kedy sa kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,

   f)  vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

5. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke predávajúceho http://www.bebeshopsk.eu/, a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 

Osobitné ustanovenia

 

1.  Ak bude kupujúci o predávajúcom šíriť nepravdivé informácie, poškodzujúce jeho dobré meno, môže byť toto považované za ohováranie a riešené zo strany predávajúceho v súlade s platnými zákonmi v SR.

 

Spoločné a záverečné ustanovenia VOP

 

1. Údaje obsiahnuté v objednávke kupujúceho alebo podmienky obsiahnuté v kúpnej zmluve je možné meniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho.

2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

3. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú najmä príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, Zákona o ochrane spotrebiteľa a ostatné platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky.

4. Kupujúci vyhlasuje, že s podmienkami kúpy tovaru predávajúceho bol riadne oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky a VOP sa zaväzuje dodržiavať.

5. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

 

 

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Tel. kontakt: +421949304461 (od 17:00 do 22:00 hod.)

e-mail: info@bebeshopsk.eu .

 

 

 

V Trhovej Hradskej, dňa 01.09.2018

 

Info

Copyright 2018 - 2022 © bebeshopsk.eu